Nanas

  • Yield : 2 Bowls
  • Porsi : 2
  • Porsi : 2
  • Waktu Memasak : 20 Min
  • Porsi : 2
  • Waktu Memasak : 20 Min